Samenwerken in de ‘driehoek’

Samenwerken in 'de driehoek'

Bij Gezinshuis.com werken de meeste gezinshuizen in ‘de driehoek’: het gezinshuis, een zorgaanbieder en Gezinshuis.com. Dit gaat in een franchie-constructie. Franchise is een juridische vorm van intensief samenwerken. De verschillende betrokken partijen versterken elkaar.

Bij samenwerken in ‘de driehoek’ heeft iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid. Samen staan we ervoor garant dat ieder kind in deze samenwerking een veilig thuis heeft. Bij zorgen om een kind, heb je een team om je heen staan dat je ondersteunt. Een gezinshuis kan met één, maar ook met twee zorgaanbieders samenwerken.

 


franchise-constructie

Verantwoordelijk voor het verblijf

Als gezinshuisouder ben je verantwoordelijk voor het verblijf van de kinderen en jongeren in je gezinshuis. Je draagt zorg voor:

  • een veilig thuis in een positief leefklimaat
  • regelmaat, duidelijkheid en ondersteuning
  • contact met school en zorg voor vrijetijdsbesteding
  • contact met het eigen netwerk van het kind
  • je kijkt ‘achter’ het gedrag van het kind en speelt daar op in.

Met regelmaat stem je af met voogden, ouders, ambulant begeleiders en gedragswetenschappers over hulpverleningsplannen, omgangsregelingen en behandeltrajecten.

Gezinshuis: twee tienerjongens

Verantwoordelijk voor zorg en behandeling

De zorgaanbieder ‘plaatst’ het kind na een zorgvuldige matchingsprocedure. Een gedragswetenschapper van deze zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de inhoudelijke zorg: deze zet de behandeling in en ondersteunt de gezinshuisouders. Zo kan een kind weer stappen zetten in zijn of haar  groei naar zelfstandigheid.

Dagvergoeding
De gemeente betaalt de zorgaanbieder voor deze zorg en behandeling; de zorgaanbieder betaalt een dagprijs aan de gezinshuisouders.

kind rent met vader door sneeuw

Ondersteunt ondernemerschap en borgt kwaliteit

Gezinshuis.com is verantwoordelijk voor de ondersteuning van gezinshuisouders, zodat zij verantwoord, langdurig, vitaal en financieel gezond, een thuis kunnen bieden aan uithuisgeplaatste kinderen en jongeren.

Zorgaanbieders die met Gezinshuis.com samenwerken kunnen er op vertrouwen dat de aangesloten gezinshuizen een veilig thuis bieden en constructief samenwerken met de betrokken hulpverleners.

Samenwerken met een gemeente. Hoe werkt dat?

Behalve samenwerken in  ‘de driehoek’ kun je binnen de franchiseformule ook direct samenwerken met gemeenten. In die hoedanigheid ben je behalve gezinshuis, ook zorgaanbieder. Dit vereist een grotere mate van ondernemerschap en verantwoording, inhoudelijk en administratief. De verantwoordelijkheid voor verblijf van en zorg voor een kind of jeugdige in het gezinshuis is geheel voor de gezinshuisouders. Om de inhoudelijke zorg voor de kinderen en jeugdigen te waarborgen, moet het gezinshuis een gedragswetenschapper inhuren die leidend is voor de hulp en behandelingstrajecten. De gemeente betaalt de vergoeding op basis van de indicatie direct aan het gezinshuis. Voor deze vorm van samenwerken moet tenminste een van de gezinshuisouders beschikken over een SKJ-registratie. Met Gezinshuis.com heeft het gezinshuis/zorgaanbieder een contract om aan de kwaliteitseisen van de franchiseformule te voldoen.

Schuilt er een gezinshuissouder in jou?

Schuilt er een gezinshuisouder in jou?

Doe de Quickscan