Vacatures Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De organisatie

“Ieder kind een veilig thuis!”; dat is de gedeelde missie en passie van gezinshuisouders en medewerkers van Gezinshuis.com.

Gezinshuis.com is een landelijke non-profit organisatie vóór en door gezinshuizen. Gezinshuis.com start en begeleidt gezinshuizen om uithuisgeplaatste kinderen een veilig thuis te bieden. Dat doen we via een succesvolle franchiseformule.

Als gezinshuis werk je als zelfstandig ondernemer, maar met commitment aan onze kwaliteitsprincipes en binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving.  We werken doorlopend aan onze kennis over gezinshuizen en richten ons op de vitaliteit van de gezinshuisouders en een volwaardige toegang tot het jeugdzorgveld.

Zo staan we samen sterk in onze missie: ‘Ieder kind een veilig thuis!’

De Raad van Toezicht
Gezinshuis.com kent een raad van toezichtmodel. De raad van toezicht, momenteel bestaande uit drie leden, adviseert en houdt toezicht op de directeur-bestuurder, vervult de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder en brengt kennis, deskundigheid en maatschappelijke contacten in. De directeur-bestuurder is statutair eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie en hiermee onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en de realisatie van de strategische doelstellingen, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. De directeur-bestuurder legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht.

Wat breng je mee?

 • Je hebt ervaring opgedaan in de publieke (non-profit) sector en/of het sociale domein.
 • Je kunt kritisch denken en beschikt over een helikopterview.
 • Je bent een sociaal betrokken persoon.
 • Je bent geïnteresseerd in de ontwikkelingen in de maatschappij, waardoor je gemotiveerd bent om daar een bijdrage aan te leveren.
 • In het team van toezichthouders lever jij een unieke bijdrage vanwege jouw achtergrond en ervaring bijvoorbeeld op juridisch of financieel gebied.
 • Je hebt ook affiniteit met gezinshuizen en franchise formules.
 • Je bent iemand die kalm blijft in een complexe en dynamische context en je weet op zorgvuldige wijze de juiste vragen te stellen.
 • Ervaring als toezichthouder is een pré.
 • Daarnaast beschik je in ieder geval over organisatie sensitiviteit, bestuurlijke kwaliteiten en een moderne visie op Governance.

Expertises Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 3-5 leden met deskundigheden op het gebied van:

 • de Zorg;
 • franchise;
 • algemeen/bestuurlijk;
 • juridische zaken;
 • financiën/auditcommisie.

Binnen de Raad van Toezicht zijn tevens voor het functioneren van de organisatie relevante netwerken beschikbaar. Ook is er binnen de Raad van Toezicht oog voor en zicht op de diverse belangen zoals die zich voordoen binnen en buiten de organisatie.

Rollen Raad van Toezicht

Naast de rol van toezichthouder en werkgever geeft de Raad van Toezicht invulling aan zijn klankbordrol. Op basis van kennis en expertise zijn de leden Raad van Toezicht klankbord, verbinder en inspirator voor de directeur-bestuurder aangaande specifieke projecten en het strategisch beleid.

De Raad van Toezicht van Gezinshuis.com vergadert circa vijf maal per jaar met de directeur-bestuurder. Eenmaal per jaar wordt een zelfevaluatie gehouden van het eigen functioneren. De leden van de Raad van Toezicht nemen deel aan themabijeenkomsten en om beurten wonen zij halfjaarlijks een overlegvergadering bij van de directeur-bestuurder met de Franchisenemers­raad.

Voorwaarden lidmaatschap Raad van Toezicht

 • Van de leden wordt gevraagd dat zij affiniteit hebben met de doelstellingen van de organisatie en betrokkenheid met het veld van de (jeugd)zorg.
 • De leden weten als toezichthouder een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand te bewaren: het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder als klankbord en met raad terzijde te staan, en om het beleid van de organisatie en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen.
 • De leden zijn in staat tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming.
 • De leden hebben bestuurlijke kennis en vaardigheden , goede contactuele en representatieve vaardigheden en kunnen samenwerken in teamverband.
 • De leden hebben inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Gezinshuis.com stellen.
 • De leden zijn in staat om breder dan de eigen portefeuille te kijken.
 • Bij de leden is geen sprake van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling
 • De leden beschikken over voldoende tijd en mogelijkheden om ieder kwartaal deel te nemen aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht, themabijeenkomsten en indien van toepassing de auditcommissie.
 • Leden van de Raad van Toezicht worden niet in dienstverband benoemd.


Profiel Voorzitter Raad van Toezicht

Aan de Voorzitter van de Raad van Toezicht worden naast de hiervoor genoemde criteria de volgende aanvullende voorwaarden gesteld:

 • Je hebt op basis van bestuurlijke kennis en ervaring voldoende gezag en uitstraling om wanneer het belang van de organisatie daarom vraagt, leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder tot de orde te roepen en wanneer noodzakelijk in te grijpen.
 • Je hebt de gevoeligheid en bent in staat om tegenstellingen binnen de Raad van Toezicht op constructieve wijze tot een oplossing te brengen.
 • Je bent bereid en hebt de tijd om naast de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht je regelmatig te laten informeren door de Directeur-Bestuurder en daarmee overleg te voeren.
 • Je hebt een relevant actueel netwerk en bent bereid dat in te zetten ten behoeve van Gezinshuis.com.

Voor de voorzittersrol geldt dat het van belang is, dat je voldoende tijd beschikbaar hebt om aan deze rol een goede invulling te kunnen geven. Inzet en aandacht van de Voorzitter wordt de aankomende periode gevraagd om de nieuw te werven Directeur-Bestuurder en nieuw samengestelde Raad van Toezicht te kunnen laten floreren.

Procedure

Heb je interesse reageer dan vóór 28 februari 2021 via email. De selectiegesprekken zijn gepland op 23 en 24 maart 2021.

Gezinshuis.com laat zich in deze procedure bijstaan door Margriet Schoevaart van PTGM.

Heb je belangstelling voor één van deze vacatures, maak dit dan kenbaar door een korte motivatie brief,  inclusief actueel curriculum, te mailen naar personeel@gezinshuis.com  ter attentie van mevrouw W. Hoek, Voorzitter Raad van Toezicht.

Je ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging van je sollicitatie. Wij verzoeken je  contact op te nemen met Miriam Pronk via personeel@gezinshuis.com, als je deze bevestiging niet ontvangt.

Heb je behoefte aan meer informatie, dan kun je bellen met  Gerard Besten, Bestuurder a.i. via 06-10588857.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.