Ieder kind een veilig thuis!

Gezinshuis.com geeft uithuisgeplaatste kinderen weer een veilig thuis. We starten gezinshuizen én ondersteunen gezinshuisouders die deze jongeren opvangen. We doen dat samen met zorgaanbieders en gemeenten. Met uiteindelijk doel om ieder kind binnen een veilige omgeving weer in zijn kracht te zetten. Dat is waar we goed in zijn. Ieder kind een veilig thuis! Dat is de missie van Gezinshuis.com.

Gezin als basis

In Nederland kunnen ruim 40.000 kinderen niet meer thuis wonen. Oorzaken als mishandeling, echtscheiding, misbruik, opvoedingsonmacht, verslaving van hun ouders of gedragsproblemen van henzelf zijn vaak de aanleiding tot uithuisplaatsing. Wij zijn ervan overtuigd dat ze het beste af zijn als ze binnen een gezinsverband op kunnen groeien. Omdat wij geloven dat het gezin het meest krachtige microsysteem in onze samenleving is. In een gezinshuis vinden kinderen en jongeren structuur, veiligheid en geborgenheid. En ze krijgen professionele begeleiding van de gezinshuisouders. Deze ouders zijn binnen onze franchiseformule zelfstandig ondernemer: maximale ruimte voor eigen initiatief en invulling. Een uniek concept in de Nederlandse jeugdhulp.

Voorvechters en grondleggers

Gezinshuis.com is een initiatief van de Rudolphstichting, Gerard Besten en Intermetzo. Voortgekomen uit de drive om altijd te zoeken naar vernieuwingen in de jeugdzorg. Omdat het altijd beter kan. Vanuit praktijkervaringen in jeugddorp De Glind was er een wens om het anders te doen. In 2006 zijn we begonnen met deze ambitie: uithuisgeplaatste kinderen en jongeren een veilige plek geven in een gezinsvorm. Een nieuwe manier van opvang. Anders dan opvang in een leefgroep, instelling, pleeggezin of in een gezinshuis met ouders in loondienst. In een omgeving met de continuïteit van ouders die er altijd zijn en die een professionele begeleiding bieden. Met de dynamiek van het gewone leven. Ouders die dit doen als zelfstandig ondernemer.

Specialist inhuisplaatsen

In 2007 was het eerste gezinshuis binnen onze franchiseformule een feit. Deze vorm van zorg wordt steeds meer onderkend en erkend. Het werkt en biedt meerwaarde. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de maatschappelijke Business Case Gezinshuizen. Het verklaart ook de bijna explosieve groei van het aantal gezinshuizen; er zijn er nu al ruim 140. En er komen nog steeds nieuwe bij. Inmiddels hebben we een landelijk netwerk. Als grondlegger van het gezin in ondernemende vorm hebben wij ons verder ontwikkeld tot een ervaren kennis- en samenwerkingspartner. Een specialist op het gebied van inhuisplaatsen.